Hva er Bruks sport?

I Norge har vi tre forskjellige bruks grener, Rundering, Spor og Rapport.

Kort informasjon av de tre øvelsene:

Hva er Rundering:         

  • SØKE            
  • FINNE                        
  • MELDE
  • PÅVISE
  • TRANSPORTERE

Utførelse: Hunden skal søke gjennom et område der det går en naturlig vei eller merket midtlinje som føreren skal bevege seg på under øvelsen. Innenfor området skal det være utplassert 3 stk. figuranter som hunden skal finne og melde til førere om funn og siden vise fører hvor figuranten er.

Mer info om øvelsen finner man i Regler for Brukshundprøver under Generelle bestemmelser for Rundering.

Hva er Spor:

Et spor blir til ved at et dyr eller en person trår på marken. Vi mennesker oppfatter de fleste spor gjennom øyene. En hund oppfatter sporet gjennom nesen via lukt. I NBF’s program er det kun menneskelagt spor.

Utførelse: Hunden skal følge et spor laget (gått) av menneske. Hunden skal føres i en sporline. I sporet har sporleggeren lagt ut gjenstander (skogspinner som er merket) som hunden skal finne. Pinnene er ca. 6-8 cm lang og ca. 1 cm tykk, antall pinner varierer i de forskjellige klassene fra 4 stk. til 8 stk. Lengden på sporene varierer fra ca. 350 m og opp til 1500 m avhengig av klasse.

Mer info om øvelsen finner man i Regler for Brukshundprøver under Generelle bestemmelser for Spor.

Hva er Rapport: Her bør det nevnes at grenen Rapport pr. i dag ikke brukes i Norge.

Hunden skal med høyeste hastighet, tyst løpe mellom to stasjoner/førere med beskjed (rapport). Det er to førere, en hjelpefører og eieren som står plassert på forskjellige stasjoner i løypen.  Hunden skal ikke la seg forstyrre av uvedkommende ting i løypen (mennesker, dyr, lyder) den skal kun ha et mål for øyet – ta seg frem til neste stasjon så raskt som mulig. Begge førerne begir seg med hunden til stasjon A, der øvelsen starter. Deretter går den ene føreren med hunden koblet til stasjon B. Hunden kobles opp i minst 5 min før den utstyres med rapporthalsbånd og sendes til føreren på stasjon A. Når hunden har ankommet til stasjon A og fått minst 3 minutters hvile, sendes den tilbake til stasjon B (klasse D avsluttes på den stasjonen). I klasse A skal hunden sendes tilbake til A igjen og da har føreren på stasjon B flyttet seg til stasjon C som sender igjen tilbake til stasjon A som siden sender en siste gang til stasjon D. Total strekning som hunden løper i klasse A er 6100 m og maksimumstiden før øvelsen er 36 min.

Mer info om øvelsen finner man i Regler for Brukshundprøver under Generelle bestemmelser for Rapport.

Hva er Feltsøk

I et anvist, oppmerket område skal et spesifisert antall gjenstander ikke tilhørende føreren være utlagt. Hunden skal søke opp gjenstandene, apportere og avlevere dem til føreren. Føreren sender hunden ut fra en angitt grunnlinje og hunden skal da starte et overværs søk og når den har funnet en gjenstand skal hunden returnere raskt til fører og avlevere gjenstanden som i en apporteringsøvelse. Hunden sendes på nytt ut for å finne flere gjenstander. Antall gjenstander og størrelse på feltet varierer avhengig av klasse.

Mer info om øvelsen finner man i Regler for Brukshundprøver under Generelle bestemmelser for Feltsøk.

Lydighetsøvelser for Brukshunder

I Brukshundsporten inngår det også et Lydighetsprogram som skal gjennomføres i alle klasser. Vanskelighetsgraden på øvelsene er forskjellige i klassene. Lydighetsøvelsene er lik i alle tre grener Rundering, Spor og Rapport.

Mer info om øvelsen finner man i Regler for Brukshundprøver under Generelle bestemmelser for Lydighet.

I Brukshundsporten starter man alltid i klasse D og når du har oppnådd opprykk i den klassen kan man starte i klasse C. Det er ikke pålagt å starte i neste klasse. Du kan fortsette å starte i klasse D dette bestemmer man selv, men når du har startet i neste klasse er det ikke lov å rykke ned til klassen under. De forskjellige klassene benevnes klasse D, C, B, A. Dette er likt i alle de forskjellige grenene hvis du velger å starte i Rundering eller Spor (hvis man ønsker å starte i Rapport kan man melde på i Sverige som bruker denne øvelsen i sitt program). Hvis man har fått opprykk til for eks. klasse A spor og så har lyst å starte i rundering så starter man da i klasse C Rundering. Regelverket for Brukshundprøver kan bestilles på hjemmesiden til Norsk Brukshundsports Forbund, der finner man også mye annen informasjon som vedrører Brukshundsporten